Fodor

György

Ezekben a napokban emlékezünk arra, hogy idén 25 esztendeje annak a történelmi látogatásnak, amelyet Szent II. János Pál pápa tett 1999. május 7–9. között Romániában. Személyében első ízben látogatott el Krisztus földi helytartója, a katolikus egyház feje többségében ortodox vallású országba.
Közhír
Ezt a főünnepet – áldozócsütörtököt, Urunk mennybemenetelét (Ascensio Domini) – a húsvét, Jézus Krisztus feltámadása utáni 40. napon ünnepli az anyaszentegyház, ez egyben Megváltónk földi életének zárónapját képezi. Azért hívják áldozócsütörtöknek is, mert a katolikus hívek ezen az ünnepen sokkal többen járulnak a szentáldozáshoz.
Közhír
Isten szolgája Márton Áront 1924. július 6-án, a gyulafehérvári székesegyházban szentelte pappá Mailáth Gusztáv Károly püspök. Az esemény közelgő 100. évfordulója tiszteletére nyílt meg április 11-én a kolozsvári Szent Mihály plébánia Szentegyház utcai Ars sacra egyházművészeti galériájában az a kiállítás, amelyet az elmúlt négy év folyamán a főegyházmegye nyolc településén mutattak be és most Kolozsvárra is eljutott. A tárlat kifejezetten a Márton Áron személyi hagyatékában fellelhető és a szűkebb értelemben vett történetkutatásból kirekedt lelki csokrok szemléletesebb darabjait tárja a látogatók elé.
Közhír

Két alkalommal is felejthetetlen lelki élményt jelentett számomra, hogy a budapesti Via Sacra zarándok utazási iroda példás szervezésében zarándoklaton vehettem részt, amelyhez lelki vezetőt is biztosítottak. Ezért is örvendetes eseménynek tartom – amint nemrég megosztottad velem a hírt –, hogy Ligia Deca tanügyminiszter jóváhagyta a 2024–2025-ös tanévben beindítandó vallásturizmus osztályra vonatkozó kéréseteket. Honnan az ötlet? Miért ez a lépés? 

Közhír
Urunk születésének hírüladását, közismertebben gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepét, üdvösségünk történetének fenséges pillanatát ünnepeljük április 8-án, hétfőn. Ez a szentírási történet angyali üdvözletként vált közismertté, amelyben Gábriel arkangyal Názáretben hírül adta Szűz Máriának Isten döntését, a megtestesülés örömhírét, ami szerint ő lesz a Megváltó édesanyja.
Közhír
Április 7-én az Isteni Irgalmasság vasárnapját ünnepeljük, amelyet huszonnégy évvel ezelőtt, 2000. április 30-án Szent II. János Pál pápa hirdetett meg és Fausztina nővér látomásai alapján a húsvétvasárnapot követő vasárnaphoz lett igazítva.
Közhír
Az imádságban megújuló közösség évét hirdette meg a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye erre az évre. Ennek szellemében március 23-án, szombaton este 6 órától gyertyás-fáklyás szabadtéri keresztúti ájtatosságot végeztek Kolozsvárért, közösségeinkért a város legősibb, a Kálvária övezetében lévő néhai bencés apátsági templom kertjében – a szabadtéri keresztút tizennégy állomása mentén a kolozsmonostori plébánia közössége egésznapos közmunkával készítette elő a terepet.
Közhír
Az Úr szenvedésének vasárnapján, vagyis Virágvasárnap – március 24-én – világszerte, így főegyházmegyénkben is a barkaszentelés során felidézték Jézus Jeruzsálembe való bevonulását, ami szenvedéstörténetének a kezdete is.
Közhír
Ma Szent József pátriárka, a Boldogságos Szűz Mária jegyesének főünnepe. Személye számunkra fokozottan kedves, magyar nyelvterületen is minden időben nagyon népszerű volt a József keresztnév a gazdagok és a szegények körében egyaránt. Jakubinyi György nyugalmazott érsek József szentek a katolikus egyházban című összeállításában nyomatékosítja: „Mivel Isten Fia nevelőatyja, Szent Józsefnek protodulia (elsődleges tisztelet) jár ki, míg a Szűzanyának hüperdulia (felső tisztelet). Boldog IX. Piusz pápa 1870-ben Szent Józsefet az Anyaszentegyház védőszentjévé tette.”
Közhír
1938. december 24-én délben a Vatikáni Rádió az egész világ tudomására hozta, hogy XI. Piusz pápa a 42 éves Márton Áron kolozsvári plébánost kinevezte Erdély püspökének a megüresedett gyulafehérvári (erdélyi) püspöki székbe. Ezt követően 1939. február 12-én – 85 esztendeje – Márton Áront Andrea Cassulo romániai apostoli nuncius-érsek Augustin Pacha temesvári és Fiedler István szatmár–nagyváradi püspökök segédletével püspökké szentelte a kolozsvári Szent Mihály-templomban. Ez mind hitéleti, mind egyháztörténeti szempontból kimagasló fontosságúnak bizonyult. A gondviselésnek köszönhetően a legendás hírű főpap Isten kegyelméből 84 évet élt és ennek felét a püspöki szolgálata töltötte ki. Az évforduló napján, hétfő este a püspökké szentelés helyszínén ünnepélyes szentmisén emlékeztünk meg a 85 évvel ezelőtti eseményről.
Közhír
Február 12-én lesz 85 esztendeje annak, hogy a kolozsvári Szent Mihály-templomban 1939-ben Márton Áront Andrea Cassulo apostoli nuncius-érsek Augustin Pacha temesvári és Fiedler István szatmár-nagyváradi püspökök segédletével püspökké szentelte.
Közhír