Nincs más keze az Úrnak, amivel jót tud tenni, mint a tied

A katolikus nőszövetségek lelkigyakorlatos találkozója

Nincs más keze az Úrnak, amivel jót tud tenni, mint a tied
A nőszövetségek XVII. őszi találkozóját szeptember 4. és 6. között szervezték meg Marosvásárhelyen, a Szent Kozma és Damján- plébánián. Mottónk Jakab Antal püspöktől ered: Minden kopottságunkban is szeretetével dédelget minket az Isten! Ezen mottó alatt elmélkedtünk a három lelkigyakorlatos napon, megemlékezve az 1997. szeptember 5-én elhunyt Szent Teréz anyáról, aki cselekedeteivel igazolta a mottó mondanivalóját.

Az esemény főszervezője az országos lelkivezető, Kovács Sándor Kolozs-dobokai főesperes és Fábián Mária, a kolozsvári nőszövetség elnökasszonya volt. Őket segítette munkájukban a marosvásárhelyi Balázs Ferenc plébános, lelkivezető, valamint az Árpád-házi Szent Margit Nőszövetség elnöke, Danguly Berta. Harmincöt nőszövetség képviseletében 80 nő és 14 lelkivezető vett részt a közös elmélkedésben, a szentmiséken és a marosvásárhelyi templomok látogatásán – ezúton is köszönjük a templomok plébánosainak a szeretetteljes fogadtatást, idegenvezetést.

A lelkigyakorlatos napok a hétfő esti szentmisével kezdődtek, amelyen Kovács Sándor főesperes és Balázs Ferenc plébános köszöntötte a szép számban megjelenő paptestvéreket, nőszövetségi elnököket, tagokat. Ézsaiás próféta szavait idézve hangsúlyozták a lelki javak és erkölcsi értékek növekedésének fontosságát, és azt, hogy a mostani összejövetel célja a krisztusi hitben való erősödés kell hogy legyen.

Szentbeszédet Máthé Vilmos brassói esperes-plébános mondott, példaképnek állítva Jézust, aki a szegény elesett, beteg emberek közé kap küldetést, aki mindenkihez lehajol és teljes értékű embernek tart mindenkit, ugyanakkor döntés elé is állít minket, így a mai embernek is kötelező a tanúságtétel. A nőszövetségi tagoknak is küldetésük van, egymás tevékenységéből tapasztalatot kell meríteniük – fejtette ki.

Fábián Mária felolvasta Jakubinyi György érsek főpásztori áldását a találkozóra, Danguly Berta pedig Jakab Antal püspök 1990-ben kelt levelét ismertette a nőszövetségek újraszervezéséről.

A szeptember ötödikei megnyitót a tavaly felszentelt Jakab Antal Kulturális Központban tartotta meg Kovács Sándor országos lelkivezető, többek között Teréz anyát méltatva, aki a legszegényebbekért munkálkodott, éppen ezért követendő példának állította, továbbá az evangéliumi örömhír hirdetésére buzdította a nőszövetségi tagokat. Jakab Antal püspök példájára a nőszövetségi tagok töretlen hittel vigaszt nyújtó, embertársaikat szolgáló embereknek kell lenniük – tette hozzá.

Oláh Dénes marosi főesperes is köszöntötte az egybegyűlteket. Ő a Szentírás olvasására buzdított: ez az olvasás „más ritmust dobol”, lépésváltásra tanít, s ennek a „bibliai dobolt ritmusnak célja van” – mondta. Meghívására dr. Tamás Zsolt történész, a Marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium igazgatója bemutatta a Marosi és Küküllői Főesperesi Kerület történetét. Beszélt Szent István, Szent László egyházszervezési munkálatáról, az 500 éves reformáció hatásáról, a polgárosodó egyházról.

Az összejövetel az elnök­asszonyok beszámolóival folytatódott. Ezekből kiviláglik, hogy a nőszövetségi tevékenység sokrétű, tagjai az irgalmasság fizikai és szellemi cselekedeteit végzik. Munkájukban fontos szerep jut az imának, a rózsafüzér-mondásnak, a különböző kulturális események szervezésének, a bibliaköröknek, a templomok, templomkertek szépítésének. Nagy gondot fordítanak az idős, beteg emberek látogatására, megsegítésére. Anyagi, szellemi támogatásban részesítik Böjte Csaba atya gyerekeit, és beteg gyerekeket. Zarándokutakat tesznek, egymást meglátogatják tapasztalatcsere céljából. Ön­kén­teskednek a Mária Rádiónál, a fiatalokat a népi hagyományok ápolására buzdítják, bevonják a különböző tevékenységeikbe. Lelki vezetőik segítik munkájukban a nőszövetségi tagokat, mellettük állnak.

Szeptember 5-én este Kiss Albert nagyváradi főesperes-plébános, kanonok mondott szentbeszédet. Ő is beszélt a szeretet misszionáriusáról, az 1979-ben béke Nobel-díjat is kapott kalkuttai Szent Teréz Anyáról, aki nyitott volt az Istenre, s aki a legszegényebbek apostola volt – ő állította, hogy a gazdagok jóságára van szükség ahhoz, hogy szeretve érezzék magukat a szegények. A nőszövetség munkája csepp a tengerben, de sokat jelent összességében – összegzett a főesperes, aki Teréz anya élethimnuszának felolvasásával zárta beszédét. A résztvevőket a plébánia Reménységkórusa ünnepi műsorral örvendeztette meg, vezényelt Tőkés Darabont Gyöngyi.

Szeptember 6-án Tamás József püspök részvételével lelkipásztori következtetések és tanácsok hangzottak el. Kovács Sándor főesperes megköszönte a szép, tartalmas beszámolókat, amelyekből látta, hogy a nőszövetségek tevékenységi köre kibővült. Kérte, hogy továbbra is szorosan működjenek együtt a lelkivezetőkkel. Nagy József plébános a nőszövetség és az egyháztanács jó kapcsolatának fontosságát emelte ki, míg Balázs Ferenc azt fejtette ki, hogy elégedett e kapcsolattal, hiszen közösen végzik-szervezik a plébánián a különböző tevékenységeket, kirándulásokat, zarándoklatokat.

Máté Vilmos plébános a beszámolók sűrítését javasolta, míg Fábián Mária megköszönte a nőszövetségek odaadó, fáradságos munkáját, kifejtve: harmóniában dolgoznak a lelkivezetőkkel, az egyháztanáccsal. Végül a felszólalók két bibliai idézet említésével rámutattak az elcsendesülés, pihenés szükségességére, melyek lényegesek a gyümölcsöző munkához.

Az eseményekben gazdag őszi találkozó főpásztori szentmisével – szintén a Szent Kozma és Damján-templomban – zárult, szentbeszédet mondott Tamás József segédpüspök, aki áldását adta a nőszövetségekre, munkájukra. Jézust jó befogadni életünkbe „az Úr karjai a ti karjaitok, nincs más keze az Úrnak, amivel jót tud tenni, mint a tied” – mondta. Az élet értelme az, ha úgy él az ember, ahogy Jézus tanított, a szeretetet pedig gyakorolni kell, s a hit a szeretetben válik élővé. A nőszövetségek feladata hogy hitben, szeretetben gyarapodjunk, s a körülöttünk élő emberek is Istent szerető emberek legyenek – zárta beszédét a püspök.

Molnár Judit titkár