Ünnepélyes keretek között beiktatták tisztségébe László Attilát
Kovács Gergely érsek celebrálta a főpásztori szentmisét és a felemelő szertartást
Kovács Gergely érsek celebrálta a főpásztori szentmisét és a felemelő szertartást
Vissza

Ünnepélyes keretek között beiktatták tisztségébe László Attilát

Örömünnepre ébredtek tegnap a kincses város római katolikus hívei – és nem csak. Miután az elmúlt vasárnap a kolozsvári piarista templomban Veres Stelian eddigi plébánoshelyettes bemutatta mind a román, mind a magyar közösségnek az augusztus 1-jétől kolozs-dobokai főesperesnek és a Szent Mihály-egyházközség plébánosának kinevezett László Attilát, valamint Popesc Mihăiţă-Cristian és Jánossi Imre segédlelkészeket, augusztus 9-én, ugyancsak vasárnap került sor az új főesperes-plébános ünnepélyes beiktatására. Erdély kulturális fővárosa, a főesperesi kerület hívei és papsága iránti tisztelet, illetve a kinevezett személy iránti bizalom és megbecsülés jeleként valamennyien abban a megtiszteltetésben részesültünk, hogy – a főegyházmegyében az eddigi esetektől eltérően, amikor a főpásztor megbízottat jelölt ki erre – Msgr. dr. Kovács Gergely, a Gyulafehérvári Főegyházmegye érseke főpásztori szentmise keretében iktatta be tisztségébe László Attilát.

Dr. Kovács Gergely érsek a kolozs-dobokai főesperesnek és a Szent Mihály-egyházközség plébánosának kinevezett László Attila vasárnap délelőtti beiktatása, valamint az augusztus 1-jétől történő többi személyi változtatások kapcsán az azokat elrendelő körlevelében hangsúlyozta: „A papot Isten népe szolgálatára szentelik. Ezért ő a részegyház életéről is gondoskodik, ami elsősorban a szeretet tetteiben nyilvánul meg. A pap a közösségért imádkozik, tanul, dolgozik és áldozza fel magát. »Állandó missziós állapotra törekszik«, azaz engedelmeskedik annak az indíttatásnak, hogy kilép saját kényelméből, megvan benne az a bátorság, hogy elmenjen az összes perifériára Krisztus evangéliumát hirdetni. Minden papnak alá kell rendelnie személyes érdekeit és terveit a nép lelkipásztori szükségleteinek és az egyház küldetésének. A papok helyezésénél figyelembe kell venni a hívek jogait és a pap személyiségét, képesítését, párosítva tehetségét az adott helyzet valódi szükségleteivel.”

A szentmise előtt a főpásztort Bónis Endre főgondnok köszöntötte az egyházközség nevében. Bevezetőjében Kovács Gergely elmondta: meglehetősen szokatlan, hogy főpásztor iktasson be új szolgálati helyére egy papot, de a jövőben szeretné ezt minél inkább megvalósítani. Azt kívánja, hogy László Attila itt is a közösség javára gyümölcsöztesse okosan szervező és tanító hivatalában hivatását, tapasztalatát, tudását. Az evangélium üzenete járja át ezt a közösséget, amelynek a most beiktatott főesperes-plébános legyen kovásza. 

A Székelyudvarhelyről érkezett László Attila, immár beiktatott kolozs-dobokai főesperes a Szent Mihály főangyal tiszteletére szentelt 672 éves kolozsvári katedrális főpapja, 1972. augusztus 2-án született Csíkszeredában. A középiskolát Csíkszeredában, teológiai tanulmányait a gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán végezte. Ugyanott szentelte pappá 1996. június 23-án dr. Jakubinyi György érsek. Ezt követően Székelyudvarhelyen segédlelkészként, majd 1999-től szentágotai, 2003-tól pedig székelyudvarhely-szombatfalvi plébánosként szolgált.

A főpásztorral együtt mutatta be a legszentebb áldozatot több helybéli, valamint más helységekből érkezett különböző beosztású, egyházmegyés, valamint ferences és jezsuita szerzetes pap, közöttük Lu­kács Imre Róbert általános érseki helynök, Veres Stelian főegyházmegyei vagyonkezelő és Kovács Szabolcs érseki titkár. A szentmisén – a járványhelyzet megkövetelte intézkedések betartásával – nagyon sok hívő vett részt, többek között László Attila szülőváro­sából és előző szolgálati helyéről, Székelyudvarhelyről, nem utolsósorban rokonsága – sokan szívet-lelket gyönyörködtető székely népviseletben.

László Attila: Isten- és emberközpontú szolgálatot szeretnék végezni
 
Kovács Gergely érsek magatartásából és tanításából kisugárzik, hogy méltó negyedik utóda Isten szolgája Márton Áron püspöknek. Ezt püspökké szentelésén elhangzott szavaival is igazolta/bizonyította: „Engem és mindannyiunkat szent életű Áron püspökünk öröksége kötelez.” Az érsek atya összekapcsolta a napi evangélium tanítását és a beiktatási eseményt, szentbeszédében hangsúlyozva: hozzám is, hozzád is szól ez a szentírási rész, hiszen vizen járni csak az Úr hívó szavára lehetséges. A bárka viharba került, de Péterék felismerték a vízen Jézust a hangjáról: „bátorság”. Péter apostol nem kért csodát, de „engedd, hogy hozzád menjek” szavai után már biztonságban érezte magát. Korunk megpróbáltatásaiban, viharaiban felismerjük-e Jézus hangját? Megvan-e bennünk Péter hite, hogy csak Jézus mellett vagyunk biztonságban? Mert amint az Úrba vetett bizalom gyengül, a bárka elsüllyed. Napjainkban is gyakran nagy az ellenszél, de ha életünk mintegy hitünk kifejezője lesz, akkor nem kell félnünk tőle. Hisszük-e, hogy csak Jézus menthet ki bármilyen viharból? Ő mindig, bármikor kinyújtja a kezét felénk, de csak ha hiszünk és bízunk benne – nyomatékosította Kovács Gergely.

A főpásztori szentmisén a templom Szent Cecília kórusa előadásában elhangzott Daróczi Bárdos Tamás Szent korona miséje, vezényelt Potyó István karnagy, tanár. Kántori szolgálatot végzett Geréd István és Márton Szabolcs.

Kovács Gergely: Jézus Krisztus mindig, bármikor kinyújtja a kezét felénk, de csak ha hiszünk benne

Az eseményt megtisztelte jelenlétével többek között Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök, Lengyel István református alesperes, Marius Cerghizan, a kolozsvár-szamosújvári görög­katolikus püspökség általános helynöke, Alexandru Ciui, kolozsvári ortodox főesperes, Vákár István, Kolozs megye tanácsának alelnöke, Oláh Emese, Kolozsvár alpolgármestere, valamint a Babeş–Bolyai Tudományegyetem, illetve a Római Katolikus Teológia Kar oktatói, Tímár Ágnes, a Báthory István-líceum igazgatója és a tanszemélyzet több tagja.

A főpásztor megáldotta jövőnk „zálogait” – a gyermekeket
 
Az ünnepi szentmise végén László Attila azon meggyőződésének adott hangot, hogy Jézus Krisztus hívta meg erre a szolgálati helyre is. Elmondotta, két személy tölti be lelki szemeit ezekben a percekben: Isten szolgája, Márton Áron püspök, amint a piarista templom szószékéből tanít és Orbán László kolozsvári egyetemi lelkész, aki éppen 12 éve adta életét egy ifjú embertársáért. Ők a hit és a szeretet tanúi, példájuk ösztönöz. „Megköszönve Kovács Gergely érsek bizalmát, Isten- és emberközpontú szolgálatot szeretnék végezni. József, a testvéretek akarok lenni. Meggyőződésem szerint a multikulturális Kolozsvár, a kincses város legnagyobb kincse a Jézus által felkínált élet” – pontosított az immár beiktatott főesperes-plébános. 
Imádkozzunk, hogy a Mindenható Isten hathatós áldása kísérje felelősségteljes szolgálatát és életútját – mindannyiunk örömére és lelki épülésére.

László Attila az 1989-es rendszerváltás utáni első papi évfolyam tagja. A hosszú istentagadó kommunista időszak megszorításai után valósággal kiteljesedett a hivatások száma, így 1996-ban gazdag szüret volt az Úr szőlőjében. Hiszen sokan végezték el teológiai tanulmányaikat akkor a Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskolán és részesültek a papság szentségében. Közöttük a Gyulafehérvári Főegyházmegye részére többek között dr. Lukács-Imre Róbert teológiai tanár, általános érseki helynök, dr. Oláh Zoltán kanonok, a gyulafehérvári Pasztorálteológiai Intézet igazgatója, teológiai tanár, Küsmödi Attila szamosújvári plébános, Szőcs Béla sinfalvai plébános. Valamennyien mély hivatástudattal, felelősséggel és odaadással szolgálják Istent és a hívek közösségét. 

EZ ÉRDEKELHETI
KÖZHÍR ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Okosan játszó CFR 1907 az Európa Liga ...
Rendhagyó Szent Mihály-búcsút ...
Bajnokok Ligája: a Juventus, a Barca és ...

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ