Kinyilvánították hitbeli meggyőződésüket és hűségüket Krisztushoz
Vissza

Kinyilvánították hitbeli meggyőződésüket és hűségüket Krisztushoz

Örömnapra ébredtek szombaton Kolozsvár római katolikus hívei, hiszen a piarista templomban – mivel a Szent Mihály-templomban főjavítás zajlik – dr. Jakubinyi György érsek, a Gyulafehérvári Római Katolikus Egyházmegye főpásztora, apostolutóddá szentelt püspöki minőségében délelőtt magyar nyelvű, míg délután román nyelvű szentmise keretében összesen száz fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás, azaz „a személyes döntés szentségét”.

A délelőtti szentmise elején Bugár Anna bérmálkozó köszöntötte az érsekatyát. Elmondta: már októbertől készülnek erre a különleges lelki eseményre, amikor tudatos kereszténnyé válnak, magukévá téve a katolikus tanítást. Számukra a bérmálás egy olyan kapu, amelyen átmenve hitük megújul.

A keresztségi fogadalom megújítását és az evangéliumot követő főpapi prédikációjában Jakubinyi György a magyar bérmálkozók számából kiindulva (75), elmagyarázta a hetes szám különleges jelentőségét. A Mi Atyánk hét kérést tartalmaz, az Úr Jézus hét szentséget alapított, a szombaton bérmálkozók pedig a Szentlélek hét ajándékát nyerik el. Ugyanennyi a tökéletesség száma is. Az érsek kifejtette a továbbiakban a hét isteni adomány – a bölcsesség, az értelem, a tanács, a lelki erősség, a tudomány, a jámborság és az istenfélelem lelke – fontosságát. A lelki erősséggel kapcsolatban példaként Szűz Máriát állította, aki ezzel az adománnyal képes volt Szent Fiával együtt szenvedni a keresztúton és a Golgotán a kereszt alatt. A jámborság lelke abban van, aki mindenben Isten ujját fedezi fel és így megtapasztalja, hogy nem végzet, hanem gondviselés van. Az igazi istenfélelem pedig attól félni, hogy emberi gyarlóságból vétünk Isten és embertársaink ellen.

A főpapi homília után elkezdődött a bérmálás. A felemelő, magasztos szertartás keretében Kémenes Lóránt-Zoltán, a Szent Mihály egyházközség plébánosa, Kolozs-dobokai főesperes bemutatta a bérmálkozókat, akik kérték a szentség kiszolgáltatását.

A keresztségi ígéretek megújítását, az ellentmondást a Sátánnak és a hit megvallását követetően az érsek a Szentlélek Istent lehívó imája után, minden bérmálkozóért a feje fölé kitárt kézzel imádkozott és a krizmába mártotta jobb hüvelykujjával keresztet rajzolt a bérmálkozó homlokára, a bérmaszülő pedig a jobb kezét a bérmálkozó vállára tette. Eközben hangzott el az érsek szájából a szentségi forma: „Vedd a Szentlélek ajándékának jelét!”, erre a bérmálkozó Ámen-nel válaszolt. A bérmálás szertartása békeköszöntéssel zárult. A szentmise az egyetemes könyörgésekkel folytatódott, majd a megbérmáltak közösen járultak az Eucharisztiához szüleikkel és bérmaszüleikkel együtt. Ezzel egyidőben több helyen áldoztak a jelenlevő hívek is.

Fábián Tímea, immár megbérmáltként megosztotta a jelenlevőkkel életének ezen meghatározó eseményének érzéseit, amikor a pünkösdre készülve magát Istent fogadták be hét ajándékával.

A szentmise a főpásztor ünnepélyes áldásával fejeződött be, amit a pápai himnusz és nemzeti imánk követett. Az esemény fényét emelte a bérmálkozók énekszolgálata, akiket Márton Szabolcs kántor tanított be.

A Szent Mihály egyházközségből 42 magyar (19 lány és 23 fiú, felkészítőjük Kémenes Lóránt-Zoltán főesperes, Szép Mónika és Miklós György hittanárok); a Szent Péter egyházközségből 14 (6 lány és 8 fiú, felkészítőjük Takó István plébános, egyetemi lelkész, Szőcs Tamás és Kerekes Csilla, az BBTE Római Katolikus Teológia Kar hallgatói); a kerekdombi egyházközségből 12 (9 lány és 3 fiú, felkészítőjük Jakab Gábor pápai káplán, plébános); a Mária Szeplőtelen Szent Szíve egyházközségből 7 (2 lány és 5 fiú, felkészítőjük Vízi Zakariás esperes-plébános) fiatal részesült a keresztény beavatás második szentségében. A szentségben részesült egy fiatal Györgyfalváról is, őt Fábián László plébános készítette fel.

Délután a román anyanyelvű római katolikus közösségben szolgáltatta ki a főpásztor a bérmálás szentségét 25 fiatalnak (13 lány és 12 fiú), akiket Veres Stelian plébánoshelyettes készített fel. A főpásztor homíliájában újra hangsúlyozta a Szentlélek hét ajándékának fontosságát életükben.

Dr. Jakubinyi György érsek kézrátétele és a krizmával való megkenése, valamint az ünneplő hívek imádsága együtt hatékony jele annak, hogy a Szentlélek erejében megbérmáltak a katolikus egyház teljes jogú tagjaivá váltak.

Mindannyian átérezték és magukévá tették a II. Vatikáni Zsinat tanítását, amely hangsúlyozza: „Még tökéletesebben köt az egyházhoz a bérmálás szentsége, vele a Szentlélek egészen sajátos ereje gazdagítja a hívőket, akiknek ezért szorosabb a kötelezettségük, hogy Krisztus hivatott tanúiként szavukkal és életmódjukkal terjesszék és védelmezzék a hitet.”

Meggyőződésem szerint mind az érsek jelenléte és főpapi szentmiséje, mind a bérmálás szentsége kiszolgáltatásának magasztos szertartása megerősíti Erdély kulturális fővárosának római katolikus híveit és nemcsak. Örömünket mélyebbé tette, hogy erre a magasztos eseményre éppen a főegyházmegyénk által meghirdetett Hivatások Évében került sor, amelynek fokozott üzenete és bátorítása van, főként az ifjúság részére.

Ebben a megpróbáltatásokkal terhes időszakban, amikor szerte a világon a gonosz a kereszténység látható alapját, az Anyaszentegyházat szeretné intézményesen megsemmisíteni, ezek a magyar és román római katolikus hívek – felelősségük tudatában –, kortól és nemtől függetlenül bátran kinyílvánították hitbeli meggyőződésüket és hűségüket Krisztushoz. Ez pedig világos és egyértelmű jelzés mind társadalmunk, mind a világ felé.

(Borítókép: fotozz.ro)


EZ ÉRDEKELHETI
KÖZHÍR ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Oltáselőjegyzéskor előnyt élveznek az ...
Téli bonyó és a perecoltás
Farkas Árpáddal a magyar kultúra napján

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ