Reformátusok, evangélikusok, unitáriusok: „500 bizony”
Szobrok, valóságshow, jövőtervezés a reformáció emlékévében
Szobrok, valóságshow, jövőtervezés a reformáció emlékévében
Vissza

Reformátusok, evangélikusok, unitáriusok: „500 bizony”

Felvonul 500 babakocsis anyuka, hitbizonyságot tesz 500 konfirmandus, ültetnek (többször) 500 fát, felépítenek 5 templomot, felújítanak 5 iskolát – a reformáció emlékévének rendezvényeit a meghatározó 500-as számmal igyekszik hagyományos, de kevésbé szokványos módon is emlékezetessé tenni az Erdélyi Református Egyházkerület. Több szoborral gazdagodunk az idén: a reformátusok emléket állítanak a méltatlanul elfeledett Szász Domokos püspöknek a teológia udvarán Kolozsváron, Bethlen Gábornak Baróton, az evangélikusok Luthernek Négyfaluban. A kolozsvári unitáriusok az idei nyitott kapuk napjaikat a reformációnak szentelik. A protestantizmus hittételeit háromnyelvű óriás¬plakátokon ismertetnék Erdélyben, és a reformáció jegyében szerveződött romániai egyházaknak több közös rendezvényük is lesz. Brassótól Nagyváradig és Segesvártól Nagybányáig válogathatunk majd az igen gazdag programkínálatból.

Hálásak vagyunk az elmúlt 500 évért, az emlékév rendezvényeivel az előttünk álló 500 évre szeretnénk tekinteni inkább – mondta Ballai Zoltán, az Erdélyi Református Egyházkerület gazdasági tanácsosa. Azt szeretnék, hogy az idei emlékév történései a tiszteletteljes emlékezésen túlmutatva a jövőt gazdagítsák, konkrét fogódzókat, lehetőségeket, modern intézményeket teremtsenek az 5, 50, 100, 500 év múlva érkező református generációk számára.

Megújul az Apáczai-líceum, felépül a szászfenesi templom

A reformáció 500. évfordulója kapcsán több szinten zajlanak a rendezvények, egyrészt Magyarország és Németország országosan is hivatalos emlékévet hirdetett 2017-ben, továbbá Kárpát-medencei szinten, illetve az egyes egyházkerületek, valamint gyülekezetek szintjén is lesznek rendezvények. Miután január 14-én Marosvásárhelyen ifjúsági egyházzenei fesztivállal egybekötve az Erdélyi Református Egyházkerület hivatalosan megnyitotta az emlékévet, kedden Debrecenben az 1567-ben létrejött Magyar Református Egyház is megtartotta az ünnepélyes megnyitót. Május 20-án Nagyváradon ünneplik a Református Egység napját, július 4-5-én Kolozsváron az evangélikusokkal közös zsinatot szerveznek, lelkészszenteléssel egybekötve.

Az Erdélyi Református Egyházkerület egyik legjelentősebb, több ezer személy részvételével zajló ünnepsége szeptember 30-án és október 1-én lesz, ekkor adják át a kolozsvári teológia két éve felújítás alatt álló épületét, amelynek udvarán felállítják a méltatlanul elfeledett Szász Domokos püspök szobrát, Gergely Zoltán alkotását. Megújul az Apafi-kollégium udvara, hivatalosan megnyílik szeptember végén az Erdélyi Református Múzeum és Gyűjtőlevéltár. Addigra tervezik befejezni a kolozsvári Apáczai-líceum átfogó felújítását, épületbővítését, amelyet tavasszal szeretnének elkezdeni. A tantermeket hármasával fogják felújítani, az iskola vezetőségével egyeztetve keresik a megoldást arra, hogy a tatarozás idejére három osztályt elhelyezhessenek, akár bérleményben is. Az utóbbi években időszakos felújításon átesett Kolozsvári Református Kollégiumban is tatarozzák az idén a tantermeket, és elvégzik az áram-, fűtés- és internethálózat egységes felújítását. Marosvásárhelyen a Bolyai-líceumot újítják fel, Székelyudvarhelyen a kollégiumot, továbbá a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium teljesen új tornakertet kap salakpályával, öltözőkkel, zuhanyzókkal.

Őszig megépül a szászfenesi református templom, felavatásának időpontját október elsejére tűzték ki. Szászfenessel további tervei is vannak az egyházkerületnek, ugyanis a község az utóbbi másfél évtizedben drámai demográfiai átalakuláson ment keresztül, így mára többezres magyar közösség él Kolozsvár nyugati kapujában, amelynek ugyanakkor nem alakultak ki az intézményei, nincs például magyar nyelvű tanulási lehetőség az iskolában. Ballai Zoltán elmondta, egyfajta közösségi házat szeretnének, amely teret kínál a közösségi rendezvények, találkozók számára, ez a szándékuk egyezik a szászfenesi egyházközségével. További négy templom épülne az egyházkerületben az idén, így a sepsiszentgyörgyi Gyöngyvirág utcában, Sándorfalván a megcsúszott templomépület helyett, Décsfalván és Kerelőszentpálon – tájékoztatott az előadótanácsos.

Protestantizmusról szólna a calvinist.ro

Tavasztól Enyed vidéki termelőkkel egyeztetnének az egyházmegyék, egyházközségek által visszakapott, mára kopárrá vált erdős területek fásításáról, stílusosan 500 vagy 50 fát ültetnének, ehhez a gyülekezeteknek akár anyagi támogatást is kínálna a püspökség. A megvalósítás érdekében két szakemberrel kapcsolatba léptek, az erdészek a helyi földrajzi helyzet, az éghajlati sajátosságok és a talaj függvényében ajánlatot tesznek a legalkalmasabb fajtákra, Ballai Zoltán szerint akár gyümölcsfákat is lehetne ültetni, és például a magyardécsei cseresznyevidék mintájára újabb hasonlókat teremteni. A református gyülekezetek saját évfordulós programjai számára a napokban hirdetik meg a pályázatot, majd március közepén az is kiderül, hogy az elkülönített mintegy 50 ezer eurónyi összegből mely helyi rendezvények részesülhetnek.

Ballai Zoltán: Hálásak vagyunk az 500 évért, de előretekintünk

A tágasabb erdélyi nyilvánosság felé is nyitnának a reformátusok, háromnyelvű (román, magyar és német) óriásplakátokat helyeznének el Erdély bejáratainál, a nagyobb városokban, ismertetve a protestantizmus lényegét. Továbbá e célból calvinist.ro néven honlapot is indítanak. Több esztendőre is sok lenne mindaz, amit az emlékévben a reformátusok megvalósítani próbálnak, igaz, több projekt már korábban elkezdődött. „500 bizony” jelszó alatt egész sor elképzelés körvonalazódik: például 500 presbiter, 500 lelkész, 500 konfirmandus külön vagy együtt elmondja a Heidelbergi Káté első feleletét, vagy a lelkészi, presbiteri esküt, akár különböző helyszíneken egy időben; 500 református üzletember, az erdélyi reformáció nagykövetei találkoznának a Kálvin gazdaságetikájához kapcsolódó konferencián; július első három hetében Kolozsváron nyári szabadegyetemre hívják a református értelmiségieket újragondolni az erdélyi magyarság megmaradásának stratégiáját, és erről érthető irányelveket megfogalmazni. A református „valóság­show” a kálvinista értékek szerinti életpéldákat szeretne bemutatni. Lesznek ifjúsági programok, komoly- és könnyűzenei koncertek, könyvbemutatók, Barót­on szeptember végén Bethlen Gábor-szobrot avatnak, megújulnak az egyházi kiadványok, európai szervezetekkel közösen a magyar nyelvterület és Európa református városaiba szerveznek „zarándokutakat”. Rendezvényeik programját – melyek közül soknak az időpontja még ismeretlen – a későbbiekben fokozatosan a reformacio.ma honlapon is népszerűsíteni fogják.

Unitárius emlékplakett János Zsigmondnak Gyulafehérváron

A Magyar Unitárius Egyház talán legjelentősebb ünnepi rendezvénye a november 4-ei XX. Dávid Ferenc Emlékzarándoklat Déván, amely az idén kiegészül János Zsigmond fejedelem emlékplakettjének felavatásával a gyulafehérvári székesegyházban. Az április végi lelkésztovábbképző Az unitárius kereszténység a reformáció egyházai között témával zajlik; az egyházi főtanács július eleji, kolozsvári éves ülésére ünnepi programot terveznek, az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet 41. Unitárius Ifjúsági Konferenciáját július 7. és 9. között a reformációra való emlékezés szellemében szervezik, hasonlóképpen az augusztusi Szejkefürdői Unitárius Találkozót is. Október utolsó hetében a reformációról tartanak tematikus napokat a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégiumban és a székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnáziumban – tájékoztatott Papp Mária püspöki titkár.

Tavasszal az unitárius lelkészértekezleten összesítik a Kolozs-Tordai Unitárius Egyházkör reformációval kapcsolatos rendezvényeit – tájékoztatott Dimény József esperes. Elmondta, hogy az augusztusban esedékes Tordai-hasadéki Unitárius Találkozón jelentős tér jut majd a reformációnak, és az Aranyos völgye kilenc gyülekezetében hagyományosan havi rendszerességgel elhangzó népfőiskolai előadások közül több is kapcsolódik majd a témához. Az Együtt Isten Völgyében néven ismert rendezvény legközelebbi előadása február 5-én, Aranyosrákoson lesz, a Balázs Ferenc Népfőiskola meghívott előadója, dr. Kovács Sándor teológiai tanár tart előadást Dávid Ferenc alakja az ábrázoló művészetekben címmel. Dimény József esperes szolgálati helyén, Alsófelsőszentmihályon júliusban szerveznek előadás-sorozatot, amelynek témája szintén a reformáció lesz.

– A február 19. és 26. közötti felekezetközi hiterősítő imahét centrális témája a reformáció lesz, ilyenkor a hétköznap délután 18 órai istentiszteletek után mindig előadások is vannak, terveink szerint ezek az 500 éves reformáció témakö­rét érintenék – tájékoztatott Rácz Norbert, a kolozsvári belvárosi unitárius gyülekezet lelkésze. Azt is elmondta, hogy az idei Nyitott kapuk a kolozsvári unitáriusoknál rendezvényüknek a központi témája szintén a reformáció lesz, a júniusra tervezett többnapos eseményen előadások, beszélgetések, kulturális és szórakoztató rendezvények formájában próbálják minél jobban körüljárni majd a témakört.

Ünnepelnek a magyar, szász, szlovák evangélikusok

Az evangélikus-lutheránus egyház legjelentősebb központi rendezvényeinek egyike április végén a tatrangi lesz, ahol mindhárom romániai egyházmegye küldöttei és gyülekezeteinek tagjai találkoznak. A háromnapos rendezvényen lelkészértekezlet lesz, konferenciákat szerveznek külön a presbiterek, gondnokok, laikusok számára is. Ez az első alkalom, hogy a három egyházmegye egyazon helyszínen tartja meg saját éves közgyűlését – tájékoztatott Fehér Attila főtanácsos. A kétévente 500-600 részvevővel zajló Középpont nevű ifjúsági találkozó ebben az évben Válaszúton lesz, és témájában a reformációhoz kapcsolódik. Május végén a romániai evangélikus gyülekezetek összesen mintegy 400 képviselője utazik Wittenbergbe, az idén ugyanis ott szervezik a kétévente esedékes egyházi napokat Németországban. Az önkormányzat, a város, minden németországi egyház szervezésében zajló rendezvény több tízezer résztvevőt vonz a világ minden tájáról, öt napja alatt 300 oldalas programfüzet kel életre a legváltozatosabb kínálattal. Erdélyben Luthernek emelnek szobrot szeptember végén Négy­faluban, a nyertes alkotást pályázat útján választják ki. A nagylaki szlovák evangélikus közösség jubileumi ünnepe május 5–6-án zajlik, ide az ország teljes területéről érkeznek evangélikusok. A szász evangélikusok szerveznek ünnepséget november 4-én Segesváron, Brassóban szeptember végén szászok és reformátusok részvételével zajlanak majd Lutheránus Napok.

A kolozsvári evangélikus-lutheránus egyházközség ifjúsági szervezete emlékkiállítást tervez a reformáció kapcsán, márciusra várják a Reformáció Emlékbizottságához benyújtott pályázatuk eredményét. Ha kezdeményezésüket siker koronázza, akkor a különleges hatású nagyböjti időutazáshoz hasonló élményben kínálják majd az érdeklődőknek a reformáció témakörét – tájékoztatott Kerékgyártó Imola lelkészjelölt. A reformációs időutazást őszre tervezik, majd több más településre is elvinnék.

Talán a leglátványosabb az evangélikus-lutheránus rendezvények közül december 8. és 11. között lesz Kolozsváron, az emlékév záróünnepsége. Ide a testvéregyházak képviselői is eljönnek Németországból, Dániából, Finnországból, Szlovákiából, Lengyelországból, az Amerikai Egyesült Államokból, a Vajdaságból, talán még az angliai szórványból is. Itt konferenciát tartanak a reformációról, szeretnének az 500 év folytatására összpontosítani, ekkor lesz az evangélikusok hagyományos adventi vására is. Fehér Attila elmondta: rendezvényeik során a legmélyebb szórványban élő evangélikus gyülekezeteket is szeretnék megszólítani, bevonni.

(Boritókép: Kerekes Edit)


EZ ÉRDEKELHETI
KÖZHÍR ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Felelősséget vállalt a kormány a ...
Szili Katalin:a Sapientia mindig tudta, ...
Szüreti bál szilvalekvárfőzéssel ...

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ