Örömteljes áprilisi évfordulók – főpásztorunkat köszöntjük
Vissza

Örömteljes áprilisi évfordulók – főpásztorunkat köszöntjük

Április havában több nagy jelentőségű évfordulónak örvendhet dr. Jakubinyi György érsek atyánk, és természetesen vele együtt valamennyi tisztelője. Április 13-án lesz ötven esztendeje, hogy Isten Szolgája Márton Áron püspök pappá szentelte a gyulafehérvári székesegyházban.

1990. április 29-én szentelte püspökké Csíksomlyón Francesco Colassuonno rendkívüli vatikáni nuncius érsek – az Erdély, illetve a székely-magyar katolikusok helyzetét már a letűnt kommunista rendszer idején is jól ismerő utazó szentszéki diplomata – mint Aquae Regiae címzetes püspökét és gyulafehérvári segédpüspököt. Személyében a történelem folyamán először szenteltek püspököt Csíksomlyón.

Együttszentelő püspökök voltak Jakab Antal és Bálint Lajos. Az a tény, hogy ezt az ősi kegyhelyet választotta szentelési helyéül, bizonyítja különleges Mária tiszteletét. Négy év múlva, Szent II. János Pál pápa 1994. április 8-án Jakubinyi Györgyöt kinevezte a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye érsekévé, beiktatására április 21-én került sor. Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy mind püspökké szentelésén, mind beiktatásán is részt vehettem. Ő a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye 87. főpásztora, és egyben a romániai örmény katolikusok apostoli kormányzója. 

Máramarosszigeten született 1946. február 13-án, ott végezte a középiskolát is. A Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán és Papnevelő Intézetben végezte teológiai tanulmányait. Pappá szentelése után a római pápai egyetemeken tanult tovább.  Licenciátust szerzett teológiából és szentírástudományból. Ezt követően 22 éven át a gyulafehérvári intézet szentírástudomány, valamint a héber és a görög  nyelv professzora volt. A budapesti Pázmány Péter Akadémián szerzett teológiai doktorátust. 

Számos értékes könyvnek, tanulmánynak és cikknek szerzője, neve, tudományos kompetenciája egyaránt ismert mind bel-, mind külföldön. Többek között az ő lektori véleményezésével adta ki a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a Neovulgáta alapján az Ó- és Újszövetségi Szentírást. Munkásságáért több elismerő kitüntetésben részesült: Fraknói Vilmos-díj (2003), Bethlen Gábor-díj (2003),  a Magyar Érdemrend nagykeresztje (2010).

Nagyrabecsült személyében megtaláljuk az imádságos lelkületet, a nagy tudást, és ugyanakkor a krisztusi szerénységet, az atyai megértést és a bölcs egyházi elöljárót. Mindezért felnézünk rá, és hálát adunk az Örök Főpapnak azért, hogy ilyen tudós papot és főpásztort rendelt nekünk. Élményszámba megy a vele való találkozás és beszélgetés. Személy szerint minden alkalommal tanulhattam tőle valamit.  Például a 70. születésnapomra küldött áldásához és köszöntéséhez is mellékelt egy értékes, A 70 tőszámnév a Bibliában, valamint  Az ember életkora a Biblia szerint című alapos szentírási áttekintést.

Isten Szolgája Márton Áron harmadik utódja, dr. Jakubinyi György főpásztori szolgálata alatt főegyházmegyénk sokat fejlődött. Megújult mind lelkiekben, mind szervezésileg, nemcsak a II. Vatikáni Zsinat tanítása, hanem az „Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen” (Jn 10,10) mottóval megszervezett Gyulafehérvári Főegyházmegyei Zsinat határozatai szellemében is. 

Mindezekért az áprilisi évfordulókért hálával emelkedik az ég felé szívünkből a Te Deum laudamus / Téged, Isten dícsérünk... kezdetű magasztaló énekünk. Isten éltesse sokáig, jó erőben és egészségben! Ad multos annos!  

Akik igazságra oktattak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok. (Dán 12,3)

 


EZ ÉRDEKELHETI
KÖZHÍR ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Orban: a felelősségvállalás ...
A „Szirén“ már nincs egyedül. ...
Szokatlan előadás egy betegség ...

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ